Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/5/8/2/ellenbronsema.nl/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/5/8/2/ellenbronsema.nl/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Algemene voorwaarden | Hondenschool Ellen Bronsema

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ellen Bronsema Sporthonden Massage en Training

Ellen Bronsema Sporthonden Massage en Training is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71116982
Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Artikel 1: Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen workshops, cursussen en activiteiten aanbiedt.
Trainer/Instructeur: medewerker van de hondenschool.
Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training of massage van zijn/haar hond.
Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden workshop, cursus of activiteit.
Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/opdracht in de vorm van een of meer workshops, cursussen of activiteiten.
We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op ellenbronsema.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool.
2. Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
3. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Voor aanvang van de eerste les dient u het cursusgeld te hebben voldaan.
In geval van privé training, massage consulten of sessies, wordt het te betalen bedrag direct na afloop van de training, het consult of de sessie betaald of gefactureerd en dient dit binnen 14 dagen te zijn voldaan.
Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL21 ABNA 0816 3571 29 op naam van Ellen Bronsema Sporthonden Massage en Training te Groningen onder vermelding van het factuurnummer.
4. In geval van niet tijdige betaling behoudt Hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
5. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 3: In aanmerking komen voor een training, workshop, cursus of activiteit.
1. De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.
2. Indien de hondenschool op enig moment van mening is dat de cursus geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan de hondenschool de hond uitsluiten van verdere deelname.
3. Indien de situatie in artikel 2, lid 2 van toepassing is, zal het cursusgeld – met uitzondering van de genoten lessen – geretourneerd worden.
4. Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond wel toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode, met uitzondering van de “hoogtijdagen”. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.
5. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte, afstand doen of overlijden van de hond.
6. Uw hond is altijd aangelijnd op het terrein, tenzij in opdracht van uw instructeur anders wordt bepaald.
7. Het is verstandig om de hond voor de les minder eten te geven.

Artikel 4: Annulering door de hondenschool
1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. De hondenschool informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
3. Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen afgelast en schuiven ze een week door.

Artikel 5: Annulering door de cursist
1. Indien een cursist de cursus annuleert, zijn de volgende bedragen aan de hondenschool verschuldigd: bij annulering langer dan 1 week voor aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus of later: 100% van het cursusgeld.
2. In geval van het annuleren van een privé training of massage consult of sessie, dient de cursist dit minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en zal dit betaald moeten worden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool
1. De hondenschool is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.
2. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
4. De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie.
2. Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: Copyright
1. Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen
1. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.